the King Rama 10

ผลงานวิจัย (ทุนภายใน มกบ.)

ปีการศึกษา 2560

งานวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน ดำเนินการ
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก อ.วัฒนา เจริญชัยกุล
ผศ.ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี
คณะนิเทศศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ
โมเดลสมการโครงสร้างรูปแบบความสำเร็จในธุรกิจของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Start up) ของประเทศไทย อ.ดร.สุกฤต สุวรรณกฤติ คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างดำเนินการ
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของชมรมผู้สูงอายุในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.ศุภิลักษณ์ สืบสิงห์ คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างดำเนินการ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรก อ.ภาญจนา ศรีสวัสดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ
ตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์รายหมวดธุรกิจ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ.จงจิตต์ แซ่ลี้ คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างดำเนินการ
แนวทางการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.นิภากร กำจรเมนุกูล
และคณะ
คณะนิเทศศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ

ปีการศึกษา 2559

งานวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน ดำเนินการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในกรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ผศ.ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี นิเทศศาสตร์ เสร็จแล้ว
ระบบอัจฉริยะการตรวจสอบระดับน้ำแบบไร้สายเพื่อป้องกันอุทกภัย อ.เฉลิมชัย ภูริพัฒน์ ฝ่ายงานแผนและพัฒนา ระหว่างดำเนินการ
การศึกษาแนวคิด ความหมายและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมผ่านทางลวดลายสัญลักษณ์ประดับตกแต่งพระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
รศ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล สถาปัตยกรรมศาสตร์ เสร็จแล้ว
การสร้างสรรค์บทละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการเสียงแห่งความจงรักภักดีโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ นิเทศศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ
การพัฒนารูปแบบกาย-จิต แบบองค์รวมเพื่อเสริมสร้างพลังใจในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร รศ.อัจฉรา สุขารมณ์
รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
บัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างดำเนินการ
การศึกษาองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขกรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดร.ธัมมัฏฐิตตา อยู่เจริญ
ดร.เจษฎา อังกาบสี
จิตวิทยา ระหว่างดำเนินการ
ปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองคนหางานเพื่อทำงานต่างประเทศ : ศึกษากรณีบริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่งไปทำงาน อ.สุรศักดิ์ มับัว
อ.หนึ่งฤทัย มาลี
อ.รภา เพเทอร์ส
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
ระหว่างดำเนินการ
ผลกระทบทางกฎหมายของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจากการส่งสแปม อ.ชลธิชา สมสอาด นิติศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ

ปีการศึกษา 2558

งานวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน ดำเนินการ
กรณีศึกษารางวัลเชิดชูเกียรติดวงประทีปแห่ง เกษมด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
รศ.ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เสร็จแล้ว
การสร้างสรรค์การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด : หนุมานครวญ อ.ปิยะพล รอดคำดี ศิลปศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ
การออกแบบภาพประกอบแบบฝึกอ่านพยัญชนะไทยสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักการอิสลาม อ.พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ
การศึกษาแนวคิดและรูปแบบตะวันตกที่ปรากฏในงานออกแบบตกแต่งภายในพระอารามหลวงทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.ธนาพร ทศานนท์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เสร็จแล้ว
ลวดลายผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง สู่การออกแบบร่วมสมัยบนผลิตภัณฑ์ ชุดน้ำชา อ.ธิญาดา ทวีวัฒน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ
การศึกษาอัตลักษณ์มอญบางกระดี่เพื่อการออกแบบตัวละครส่งเสริมภาพลักษณ์บนไลน์แอพพลิเคชั่น อ.สุจิรา ถนอมพร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ
ภาพยนตร์เพื่อการสื่อความหมายที่มีผลต่อการับรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ของนักเรียนไทย
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.วัฒนา เจริญชัยกุล และผศ.ดร.จักรีรัตน์ แสงวารี นิเทศศาสตร์ เสร็จแล้ว
การศึกษาพัฒนาชุดอุปกรณ์ติดตามสมรรถนะหัวใจและการเคลื่อนไหวแบบไร้สายพร้อมกันเป็นกลุ่ม ดร.ชัยสิทธิ์ ภาวิลาสและคณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างดำเนินการ
กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร ดร.สุเทพ เดชะชีพและคณะ นิเทศศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ
การใช้มาตรการภาษีตรวจสอบนักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผศ.พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุลและ อ.กันตพัฒน์ พรศิริวัชรสิน บริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างดำเนินการ
การศึกษารูปแบบจำลองการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ในประเทศสิงคโปร์
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ดร.ทศพร มะหะหมัดและคณะ บัณฑิตวิทยาลัย เสร็จแล้ว
การศึกษาเปรียบเทียบสุขภาพจิตของนักเรียนที่ติดเฟสบุคและไม่ติดเฟสบุคในเขตมีนบุรี อ.สัมพันธ์ มณีรัตน์ พยาบาลศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนกับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์ พยาบาลศาสตร์ เสร็จแล้ว
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ อ.กรพินธุ์ ฤทธิบุตร พยาบาลศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ
ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง อ.รัชต์วรรณ ตู้แก้ว พยาบาลศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพ และทัศนคติในการสูบบุหรี่ กับการรับรู้ความสามารถตนเองในการควบคุมการสูบบุหรี่ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ พยาบาลศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ

ปีการศึกษา 2557

งานวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน ดำเนินการ
ชุดโครงการใหญ่ “การพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานเศรษฐกิจฐานความรู้” ผศ.อรทัย วานิชดี
อ.เรวดี อันนันนับ
อ.ปราณี คงธนสมุทร
คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างดำเนินการ
โครงการย่อย 1 “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ด้านการบัญชีของกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร” อ.เมตตา เสมสมบูรณ์
อ.สมบัติ บุญประธรรม
อ.ขวัญหทัย มิตรภานนท์
อ.กรด สองเมือง
คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างดำเนินการ
โครงการย่อย 2 “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ด้านการเงินของกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร” อ.กาพกนก ช่วยชู
อ.จงจิตต์ แซ่ลี้
อ.ธณกร เทียมอุดมฤกษ์
คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างดำเนินการ
โครงการย่อย 3 “การพัฒนาต้นแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร” อ.สงกรานต์ จรรจลานิมิต
อ.อนุชมา ธูปแก้ว
คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างดำเนินการ
โครงการย่อย 4 “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ตลาดประชาคมอาเซียน” อ.สงกรานต์ แก่นเชิดชู คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างดำเนินการ
โครงการย่อย 5 “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านกิจกรรมการขนส่งและโลจิสติกเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” อ.สุชาดา อรุณรัตน์
อ.เกศกัญญา แดงโกเมน
คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างดำเนินการ
โครงการย่อย 6 “การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนในด้านการพัฒนาทีมงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.ธราภรณ์ อิราภรณ์
อ.ลักษมี ทุ่งหว้า
คณะบริหารธุรกิจ เสร็จแล้ว
ปัญหาการเขียนพยัญชนะต้นและพยัญชนะตัวสะกดภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ ศิลปศาสตร์ เสร็จแล้ว
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน เกี่ยวกับการทอผ้าด้วยกี่กระตุกผ้าลายลูกแก้วทัศนา และผ้าลายเกล็ดเต่าดอกพิกุลของกลุ่มแม่บ้านทอผ้าด้วยมือ ชุมชนเปรมฤทัย ล็อก 17 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร" ความผูกผันต่อองค์การของพนักงานระดับหัวหน้างานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล บริหารธุรกิจ เสร็จแล้ว
ความผูกผันของพนักงานต่อองค์การของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ผศ. อิงอร ตั้นพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย เสร็จแล้ว
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของสหกรณ์อิสลามในประเทศไทย
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ดร.ทศพร มะหะหมัด บริหารธุรกิจ เสร็จแล้ว
การมีส่วนร่วมชองชุมชนกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในคดีอาญาของไทย
บทคัดย่อ (Thai)
ผศ.ดร. ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ นิติศาสตร์ เสร็จแล้ว
การพัฒนาคู่มือและการหาเกณฑ์ปกติของแบบวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพ แบบ ข ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร รศ.ดร. อารี พันธ์มณี บัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างดำเนินการ
การศึกษาและออกแบบเก้าอี้สำหรับผู้สูงอายุโดยใช้วัสดุท้องถิ่น รศ.สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ
การศึกษาความสามารถในกระบวนการข่าวสารทักษะการเคลื่อนไหวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผศ.ดร.ศิลปชัย สุวรรณธาดา วิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างดำเนินการ
การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ดร.นนชัย ศานติบุตร วิทยาศาสตร์การกีฬา เสร็จแล้ว

ปีการศึกษา 2556

งานวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน ดำเนินการ
การพัฒนาระบบห้องเรียนเสมือนจริงมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อ.ศุธพัฒน์ สรรพจักร วิทยาศาสตร์และเทคโนลยี ระหว่างดำเนินการ
การพัฒนาแอ็พพลิเคชั่นการตรวจสุขภาพด้วยอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ อ.สง่า สงค์เมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนลยี ระหว่างดำเนินการ
แนวทางการพัฒนาตัวแบบการระงับข้อพิพาทโดยชุมชนสู่มาตรการรองรับทางกฎหมาย
บทคัดย่อ (Thai)
ผศ.ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ นิติศาสตร์ เสร็จแล้ว
การศึกษาสมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.ณัฐฐาพร อะวิลัย วิทยาศาสตร์การกีฬา เสร็จแล้ว
การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ ความต้องการ การนำเสนอเนื้อหาข่าวสารและความต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลองแสนแสบของชุมชนเทพลีลา-ชุมชนวัดตึก
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ดร.สุเทพ เดชะชีพ และคณะ นิเทศศาสตร์ เสร็จแล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันธ์องค์การกับพฤติกรรมการเป้นสมาชิกที่ดีของพนักงาน ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในประเทศไทย
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.ภาวิน ชินะโซติ บริหารธุรกิจ เสร็จแล้ว
การศึกษาความเร็วสูงสุดของลูกเทนนิสและพฤติกรรมกระทบในการเสิร์ฟลูกแฟลตด้วยการจำลองจากเครื่องทดสอบ
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส วิทยาศาสตร์การกีฬา เสร็จแล้ว
ผลของรูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภายใต้วิธีการสอนศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐานผ่านเว็บไซต์โครงการศิลปะกูเกิล
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
รองศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล สถาปัตยกรรมศาสตร์ เสร็จแล้ว
ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว ที่ส่งผลต่อความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 37
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
รองศาสตราจารย์อัจฉรา สุขารมณ์ บัณฑิตวิทยาลัย เสร็จแล้ว
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาเศรษศาสตร์จุล ภาคด้วยชุดข่าวเศรษฐกิจ
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.กาพกนก ช่วยชู บริหารธุรกิจ เสร็จแล้ว
การศึกษาเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ฟิล์มติดรถยนตแทนฟิลเตอร์ในการถ่ายภาพในยุคเศรษฐกิจพอเพียง
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.วัฒนา เจริญชัย
ร่วมกับ อ.จักรีรัตน์ แสงวารี
นิเทศศาสตร์ เสร็จแล้ว
องค์ประกอบโขนร่วมสมัยที่ปรากฎในการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ นิเทศศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิตด้านครอบครัวของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์ภณ ใจ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างดำเนินการ

ปีการศึกษา 2555

งานวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน ดำเนินการ
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การรับรู้ และความสนใจเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิตอลกับความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อาจารย์จักรีรัตน์ แสงวารี นิเทศศาสตร์ เสร็จแล้ว
การศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังวัดอรุณราชวรารามจังหวัดกรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ผศ. ดร. สกนธ์ ภู่งามดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ
สำนวนไทยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ดร. วาสนา กาญจนะคูหะ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป เสร็จแล้ว
การศึกษาความรับผิดชอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อ.สายใจ ระดมสุข สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างดำเนินการ
ผลของการใช้เทคนิคแผนผังความคิดควบคู่กับการเสริมแรงทางสังคมที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ดร.เจษฎา อังกาบศรี จิตวิทยา เสร็จแล้ว
พลังการมีส่วนร่วมของชุนชนวัดเทวราชกุญชรในการรับมือกับสภาวะน้ำท่วม ปี พ.ศ. 2554 รศ. ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล และคณะ จิตวิทยา ระหว่างดำเนินการ
กลยุทธ์การจัดการร้านค้าปลีกท้องถิ่น
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.วีรวัฒน์ พุ่มพยอม บริหารธุรกิจ เสร็จแล้ว
การวิเคราะห์องค์ประกอบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำและนำงบประมาณไปใช้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ผศ.อรทัย วานิชดี บริหารธุรกิจ เสร็จแล้ว
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นชมรมวิทยากรอิสลามศึกษากรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.ศุธพัฒน์ สรรพจักร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสร็จแล้ว
กฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
บทคัดย่อ (Thai)
ผศ. ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์ นิติศาสตร์ เสร็จแล้ว
รูปแบบการฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาชีวิตครอบครัวที่เข้มแข็งของผู้ติดยาเสพติด
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ศ.ดร. ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ และคณะ บัณฑิตวิทยาลัย เสร็จแล้ว

ปีการศึกษา 2554

งานวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน ดำเนินการ
การรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้อ่านผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิตยสารไทย
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.พิเชษฐ พิมพ์เจริญ นิเทศศาสตร์ เสร็จแล้ว
พฤติกรรมการชม ทัศนคติและการจดจำตราสินค้าที่ใช้กลยุทธ์การโฆษณาแฝงใน ละครซิทคอมเรื่อง "บ้านนี้มีรัก" ของผู้ชมโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร นิเทศศาสตร์ เสร็จแล้ว
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 : สมรรถนะหลัก KASEM
อ.วิชญพงศ์ ศรีคชา ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ระหว่างดำเนินการ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของ "การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)" ที่มีประสิทธิผลต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ. ประกายกาวิล ศรีจินดา นิเทศศาสตร์ เสร็จแล้ว
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทข้ามชาติ กรณี ศึกษาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ. ภาวิน ชินะโชติ บริหารธุรกิจ เสร็จแล้ว
คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์ และคณะ บัณฑิตวิทยาลัย เสร็จแล้ว
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
รศ. สุธรรม พงศ์สำราญ และคณะ บัณฑิตวิทยาลัย เสร็จแล้ว
ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดในฟูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ศ. ดร. ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ และคณะ บัณฑิตวิทยาลัย เสร็จแล้ว
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อรณรงค์ต่อต้านการดื่มผสมแอลกอฮอล์ในกลุ่ม นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ผศ. ดร. สกนธ์ ภู่งามดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ เสร็จแล้ว
การหาเกณฑ์ปกติของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์แบบรูปภาพ แบบ ข ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
รศ. ดร. อารี พันธ์มณี จิตวิทยา ระหว่างดำเนินการ
วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจเกิดภาวะล้มเหลวทางการเงิน โดยใช้ Z-Score Model
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.อรวรรณ บุญบูชาไชย บริหารธุรกิจ เสร็จแล้ว
การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
รศ. ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เสร็จแล้ว
โมเดลการวัดปัจจัยข้อมูลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.ธณกร เทียมอุดมฤกษ์ และอ.จงจิตต์ แซ่ลี้ คณะบริหารธุรกิจ เสร็จแล้ว

ปีการศึกษา 2553

งานวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน ดำเนินการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ และอัตราส่วนทางการเงิน ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.อรวรรณ บุญบูชาไชย บริหารธุรกิจ เสร็จแล้ว
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.ธีรกุล สถิตนิมานการ และ อ.จักรีรัตน์ แสงวารี นิเทศศาสตร์ เสร็จแล้ว
การพัฒนาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีอากร
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล บริหารธุรกิจ เสร็จแล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจกับอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.เมตตา เสมสมบูรณ์ บริหารธุรกิจ เสร็จแล้ว
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่ออัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในหมวดอุตสาหกรรมพลังงาน และธนาคาร อ.สมบัติ บุญประธรรม บริหารธุรกิจ ระหว่างดำเนินการ
แนวทางการเรียนการสอนศิลปะการวาดภาพเหมือนคนและสัตว์ตามหลักศาสนาอิสลาม บทคัดย่อ (Thai / Eng) อ.พรเพ็ญ กลัดไวยเนตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ เสร็จแล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ศท.121 การดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อ.นุชยาพรรณ วงษ์ศรีษะและ อ.หวัน วงศ์แก่นท้าว สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างดำเนินการ
การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ศึกษากรณีชุมชนดาราฉาย เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.กาพกนก ช่วยชู บริหารธุรกิจ เสร็จแล้ว
การสร้างแบบวัดทุนทางอาชีพของบุคคล
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ศ.ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย เสร็จแล้ว
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดปราจีนบุรี รศ.ประยูร ดาศรี บัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างดำเนินการ
การออกแบบและพัฒนาระบบของหลังคาเขียวบนหลังคาเขียวบนหลังคาเรียบ ภายใต้เงื่อนไขของภูมิประเทศในเขตร้อนชื้นของกรุงเทพมหานคร อ.Karsten Jarmer และคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เสร็จแล้ว

ปีการศึกษา 2552

งานวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน ดำเนินการ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพในการเรียนรู้ต่อตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการใช้โมเดลเชิงเส้นพหุระดับ
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.อัศนีย์  นิ่มนวล สำนักวิจัย เสร็จแล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานทางการเงินกับระดับการเปิดเผยข้อมูลในหมวดธุรกิจยานยนต์และหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.ขวัญหทัย   มิตรภานนท์ บริหารธุรกิจ เสร็จแล้ว
การศึกษาผลกระทบของระดับการใช้เทคนิคในการวางแผนและควบคุมกำไรต่อผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ผศ.อรทัย วานิชดี บริหาร เสร็จแล้ว
การศึกษาสมรรถนะหลักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต : KASEM
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.วรินทร ปิ่นทอง และคณะ บริการวิชาการ เสร็จแล้ว

ปีการศึกษา 2551

งานวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน ดำเนินการ
การศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสัญลักษณ์สวัสดิกะกับความหมายและการรับรู้ทางศิลปะในสังคมไทย
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ผศ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล สถาปัตยกรรมศาสตร์ เสร็จแล้ว
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการระบบขนส่งรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและชุมชนบริเวณใกล้เคียง
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร นิเทศศาสตร์ เสร็จแล้ว

ปีการศึกษา 2550

งานวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน ดำเนินการ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง (AC 307) บทคัดย่อ (Thai / Eng) รศ.ดร.รัญจวน  คำวชิรพิทักษ์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมฯ เสร็จแล้ว
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาการเงินธุรกิจ (FB 201)
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
รศ.ดร.รัญจวน  คำวชิรพิทักษ์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมฯ เสร็จแล้ว
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาสัมมนากรณีศึกษาด้านประชาสัมพันธ์ (PA 412)
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
รศ.ดร.รัญจวน  คำวชิรพิทักษ์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมฯ เสร็จแล้ว
ผลของกระบวนการสอนออกแบบเลขนศิลป์สิ่งพิมพ์ศิลปะมวลชนนิยม โดยใช้รูปแบบ DBAE ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคนิคการพิมพ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.กัญญาดา  แจ้งคำ ศิลปศาสตร์ เสร็จแล้ว
คุณธรรมตามแนวศาสนาหลักของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รศ.ดร.ทัศนีย์  นนทะสร บัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างดำเนินการ
ความต้องการและกิจกรรมในการใช้พื้นที่สวน สาธารณะของชุมชนพักอาศัย กรณีศึกษา : แนวทาง การออกแบบพื้นที่สวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.ธนา  ศิริจันทร์สว่าง สถาปัตยกรรมศาสตร์ เสร็จแล้ว
การรับรู้ถึงวิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาพลักษณ์ที่มีต่อนักศึกษาไทยมุสลิมในสายตาของผู้บริหารสถานประกอบการเอกชนในกรุงเทพมหานคร
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
ดร.ศศิพรรณ  บิลมาโนช นิเทศศาสตร์ เสร็จแล้ว
การพัฒนาการวิจัยทางการออกแบบด้วยการบูรณาการ สหสาขาวิชา
บทคัดย่อ (Thai / Eng)
อ.ปทุมมา   บำเพ็ญทาน สถาปัตยกรรมศาสตร์ เสร็จแล้ว

ปีการศึกษา 2549

งานวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน ดำเนินการ
การนำเสนอยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในบริบทการเปิดเสรีทางการค้า บทคัดย่อ (Thai / Eng) ดร.ต่อตระกูล  อุบลวัตร นิเทศศาสตร์ เสร็จแล้ว
บทบาทอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (อสภ.) ในการป้องกันอาชญากรรมและจัดการความขัดแย้งในชุมชน
บทคัดย่อ (Thai)
ผศ.ยศศักดิ์ โกไสยกานนท์ นิติศาสตร์ เสร็จแล้ว
การศึกษาอัตลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ปรากฏในงานออกแบบสัญลักษณ์นำโชคในประเทศไทย บทคัดย่อ (Thai / Eng) อ.สุจิรา  ถนอมพร สถาปัตยกรรมศาสตร์ เสร็จแล้ว

ปีการศึกษา 2548

งานวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน ดำเนินการ
การคุ้มครองบุคคลในครอบครัวโดยรัฐ : ศึกษาหลักการตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว อ.ชลธิชา  สมสอาด นิติศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ
ภาวการณ์ว่างงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บทคัดย่อ (Thai)
อ.จักรีรัตน์  แสงวารี
อ.ธีรกุล   สถิตนิมานการ
นิเทศศาสตร์ เสร็จแล้ว

ปีการศึกษา 2547

งานวิจัย ผู้วิจัย หน่วยงาน ดำเนินการ
บทบาทและการดำเนินการของสภาพแรงงานในประเทศไทย ผศ.วิชัย   โถสุวรรณจินดา บัณฑิตวิทยาลัย เสร็จแล้ว
การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยใช้เอกสารจริง ผศ.พิสิทธิ์  จิตติสุขพงษ์ ศิลปศาสตร์ เสร็จแล้ว
การประเมินหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี (ปรับปรุง พ.ศ. 2542)
บทคัดย่อ (Thai)
ผศ.อักษรา และคณะ บริหารธุรกิจ เสร็จแล้ว
การประเมินหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี (ปรับปรุง พ.ศ. 2542)
บทคัดย่อ (Thai)
ผศ.อักษรา และคณะ บริหารธุรกิจ เสร็จแล้ว