the King Rama 10

ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

  ปรัชญา
 • พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย เพื่อมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
  ปณิธาน
 • มุ่งผลิต สนับสนุนและพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย
 • มุ่งผลิตนักวิจัยทุกระดับให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาบูรณาการในงานของตนได้
 • มุ่งผลิตนักวิจัยที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณตามหลักการของนักวิจัย
 • พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
  วิสัยทัศน์
 • ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการวิจัย พัฒนางานวิจัยให้แข็งแกร่ง