the King Rama 10

คณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี   ประธานกรรมการ
รศ. ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล   รองประธานกรรมการ
รศ. ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์   กรรมการ
ดร. ศรัณย์ สายฟ้า   กรรมการ
ดร. จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร   กรรมการ
อ. อัศนีย์ นิ่มนวล   กรรมการและเลขานุการ
นส. วันดี เสมสมบูรณ์   ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่
  1. พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้เสนอผลงานวิจัย

  2. พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีประสบการณ์โดยตรง ในสาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ปรึกษาให้ผู้เสนอผลงานวิจัยตามความเหมาะสม

  3. พิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีการทำปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

  4. ให้การสนับสนุนด้านการจัดอบรม กลยุทธ์ ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

  5. พิจารณาความเหมาะสมในด้านงบประมาณตามที่ผู้เสนองานวิจัยขอรับการสนับสนุน เมื่อเห็นว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ

  6. พิจารณาจัดส่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพียงพอเสนอขอรับทุนจากองค์กรต่าง ๆ ที่มีทุนสนับสนุนการวิจัย