the King Rama 10

บุคลากรสำนักวิจัย


รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัย

อาจารย์ปิยวรรณ บุญเพ็ญ
ส่วนงานพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ประสานงานโครงการวิจัยภายนอก

อาจารย์ภาวนา เมนทะระ
ส่วนงานสถิติข้อมูลและ
วิจัยสถาบัน

อาจารย์อัศนีย์ ทองศิลป์
ส่วนงานส่งเสริมและสนับสนุน
และพัฒนางานวิจัย

นางสาววันดี เสมสมบูรณ์
ส่วนงานธุรการ

นางสาวทิพนาถ ชารีรักษ์
ส่วนงานวารสารวิชาการ