the King Rama 10

บุคลากรสำนักวิจัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ดร.นิติบดี ศุขเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัย

อาจารย์ปิยวรรณ บุญเพ็ญ
ส่วนงานพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ประสานงานโครงการวิจัยภายนอก

อาจารย์ภาวนา เมนทะระ
ส่วนงานสถิติข้อมูลและ
วิจัยสถาบัน

อาจารย์อัศนีย์ ทองศิลป์
ส่วนงานส่งเสริมและสนับสนุน
และพัฒนางานวิจัย

นางสาววันดี เสมสมบูรณ์
ส่วนงานธุรการ

นางสาวทิพนาถ ชารีรักษ์
ส่วนงานวารสารวิชาการ