the King Rama 10

ประวัติความเป็นมา

            พันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องปฏิบัติ 4 ด้าน คือ (1) ด้านการผลิตบัณฑิต (2) ด้านการวิจัย (3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และ (4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรจัดตั้งสำนักวิจัยขึ้น ภายใต้สังกัดฝ่ายวางแผนและพัฒนา เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2544 ดังคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ 34/2544 เรื่อง การจัดตั้งสำนักวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถของคณาจารย์ในการดำเนินงานด้านการวิจัย อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม แลกเปลี่ยนข้อมูล ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งดำเนินการผลิตและพัฒนาวารสารทางวิชาการ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ในวงการวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะชน เพื่อนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสืบไป

ทุนสนับสนุนการวิจัย

สำหรับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ..

More
ทุนวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์

นักศึกษาสามารถเบิกเงินสนับสนุนวิทยานิพนธ์/ปริญญา
นิพนธ์ตามที่ได้รับการอนุมัติหลังจากวิทยานิพนธ์..

More
Faculty's Research Management

ฐานข้อมูลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์..

More

ข่าวประชาสัมพันธ์

More