the King Rama 10

สรุปโครงการสัมมนา

ปีการศึกษา 2560

สรุปโครงการสัมมนา วิทยากร วันที่
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร. สุกฤตา สุวรรณกฤติ
ที่ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร. จิราทิศน์ รัตนมณีฉัตร
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
อาจารย์ ดร. นิติบดี ศุขเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัย
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับงานวิจัย รศ. ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ศ.ดร ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ อาจารย์ประจำ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560

ปีการศึกษา 2559

สรุปโครงการสัมมนา วิทยากร วันที่
การกำหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป G*Power รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อพิชิตทุนและการทำวิจัยอย่างมีจริยธรรม ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ศ.ดร ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ดร.นิติบดี ศุขเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัย
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

ปีการศึกษา 2558

สรุปโครงการสัมมนา วิทยากร วันที่
เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Tier 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ขันธไชย
บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิตและผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559
วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559

ปีการศึกษา 2557

สรุปโครงการสัมมนา วิทยากร วันที่
Developing a Research Paper: Tips and Strategies Assistant Professor Dr. Sam Schreyer
Fort Hays State University, Kansas, USA
วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557
E-Research : การทำวิจัยในยุคดิจิตอล คุณวสุพล ตรีโสภากุล
ผู้จัดการฝ่าย Mobile Marketing Research บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
วันพุธที่ 8 เมษายน 2558
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
ที่ปรึกษาด้านการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558

เกร็ดความรู้