the King Rama 10

สรุปโครงการสัมมนา

ปีการศึกษา 2561

องค์ความรู้ วิทยากร วันที่
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผศ.อัศนีย์ ทองศิลป์
และทีมงานสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วันที่ 6 มีนาคม 2562
How to Get Successful Academic Research and Writing for Publication in Digital Era Professor Dr. Charlie Chen
จาก Appalachian State University,
North Carolina, USA
วันที่ 27 มีนาคม 2562
จริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ บุญเพ็ญ
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วันที่ 4 เมษายน 2562
การเขียนโครงร่างวิจัย เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ 1. ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ บุญเพ็ญ
อาจารย์ประจำ สำนักวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3. อาจารย์ ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
อาจารย์ประจำ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4. ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค
รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา
สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 3, 17 และ 28 พฤษภาคม 2562

ปีการศึกษา 2560

องค์ความรู้ วิทยากร วันที่
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร. สุกฤตา สุวรรณกฤติ
ที่ปรึกษาคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร. จิราทิศน์ รัตนมณีฉัตร
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
อาจารย์ ดร. นิติบดี ศุขเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัย
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับงานวิจัย รศ. ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ศ.ดร ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ อาจารย์ประจำ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560

ปีการศึกษา 2559

องค์ความรู้ วิทยากร วันที่
การกำหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป G*Power รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อพิชิตทุนและการทำวิจัยอย่างมีจริยธรรม ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ศ.ดร ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ดร.นิติบดี ศุขเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิจัย
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

ปีการศึกษา 2558

องค์ความรู้ วิทยากร วันที่
เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Tier 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ขันธไชย
บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิตและผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559
วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559

ปีการศึกษา 2557

องค์ความรู้ วิทยากร วันที่
Developing a Research Paper: Tips and Strategies Assistant Professor Dr. Sam Schreyer
Fort Hays State University, Kansas, USA
วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557
E-Research : การทำวิจัยในยุคดิจิตอล คุณวสุพล ตรีโสภากุล
ผู้จัดการฝ่าย Mobile Marketing Research บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
วันพุธที่ 8 เมษายน 2558
เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
ที่ปรึกษาด้านการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558

เกร็ดความรู้