the King Rama 10

หลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม

แนวปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเกษมบัณฑิต
 1. หลักทั่วไป

  1. เป็นบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่อื่นมาก่อน

  2. ต้นฉบับควรจัดพิมพ์หน้าเดียว และมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษพิมพ์สั้น A4 (รวมทั้งภาพประกอบตาราง และบรรณานุกรม

  3. ต้นฉบับจะต้องแสดงชื่อผู้เขียน หรือผู้เรียบเรียง หรือผู้แปล โดยแจ้งชื่อและนามสกุลจริง ตำแหน่ง และหน่วยงาน

  4. ผู้เขียนจะต้องทำบทคัดย่อที่กะทัดรัดได้ใจความ ความยาวไม่เกิน 300 คำ

  5. ส่วนเนื้อความ (text) ควรพิมพ์ต่อจากบทคัดย่อในหน้าแรก (ถ้ามีพื้นที่เหลือ) โดยอาจแบ่งเป็นหัวข้อหลักและหัวข้อรอง หัวข้อหลักควรวางไว้กลางหน้ากระดาษ ส่วนหัวข้อรองให้เริ่มจากขอบด้านซ้ายของพื้นที่ที่ใช้พิมพ์

  6. ถ้ามีภาพประกอบ โปรดแนบภาพที่ชัดเจน และระบุตำแหน่งที่จะวางภาพ พร้อมด้วยคำบรรยายใต้ภาพให้ชัดเจน คำอธิบายตารางวางไว้ด้านบนของตาราง การใช้หน่วยการวัดให้ใช้หน่วยการวัดในระบบเมตริก (พร้อมที่จะพิมพ์ได้)

 2. การอ้างอิง

  1. ควรอ้างอิงในเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ

  2. หลักการอ้างอิงให้ใช้ตามแบบ "หลักการพิมพ์และการเขียนบรรณานุกรม" ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 3. การส่งต้นฉบับ

  1. วิธีที่ 1 : ส่งผ่านระบบ online : www.tci-thaijo.org/index.php/jkbu

  2. วิธีที่ 2 : ส่งผ่าน E-mail journal@kbu.ac.th

  3. วิธีที่ 3 : ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ต่อไปนี้ “บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต"
   เลขที่ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

  4. กรอกแบบส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเกษมบัณฑิต และส่งต้นฉบับพร้อม file ต้นฉบับ ที่กองบรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต สำนักวิจัย ที่อาคาร 1 ชั้น 2 หรือ ส่งเมล์ถึงบรรณาธิการโดยตรง ที่อีเมล์ journal@kbu.ac.th

   ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรง ได้ทุกวันจันทร์และพุธ ที่ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล ขันธไชย (บรรณาธิการวารสารเกษมบัณฑิต) โทร.023202777 ต่อ 1129