the King Rama 10

พันธกิจ

สำนักวิจัยมีพันธกิจหลัก คือ ด้านการวิจัย เพื่อให้บรรลุพันธกิจ ได้ดำเนินการ ดังนี้
  1. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัย/นวัตกรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  2. ส่งเสริมการดำเนินการวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย งานนโยบายและแผน พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพต่อไป

  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมในทุกภาคส่วน

  4. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

  5. พิทักษ์สิทธิ หน้าที่ ผดุงเกียรติและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการด้านงานวิจัย/นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาบุคลากรและมหาวิทยาลัย