the King Rama 10

พันธกิจ

สำนักวิจัยมีพันธกิจหลัก คือ ด้านการวิจัย เพื่อให้บรรลุพันธกิจ ได้ดำเนินการ ดังนี้
  1. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยด้านต่างๆ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

  2. ส่งเสริมการดำเนินการวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยนำผลการวิจัยไปใช้ในการประเมิน การวางแผน การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพต่อไป

  3. เป็นศูนย์กลางของนักวิจัยสถาบัน นักสถิติ นักวัดผล และนักประเมินผลทางการศึกษา นักวิชาการด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผน และผู้บริหารการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ในทางวิชาการ และวิชาชีพ โดยสำนักวิจัยจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม และแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลงานวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่งานวิจัยสถาบัน งานนโยบายและแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

  4. ร่วมมือ ประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน

  5. ดำเนินการผลิตและพัฒนาวารสารวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผลงานเหล่านี้ให้แพร่หลายไปยังสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  6. พิทักษ์สิทธิ หน้าที่ ผดุงเกียรติและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการด้านงานวิจัย เพื่อการพัฒนาบุคลากรและมหาวิทยาลัย