the King Rama 10

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยด้านต่างๆ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

  2. ส่งเสริมการดำเนินการวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยนำผลการวิจัยไปใช้ในการประเมิน การวางแผน การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพต่อไป

  3. เป็นศูนย์กลางของนักวิจัยสถาบัน นักสถิติ นักวัดผล และนักประเมินผลทางการศึกษา นักวิชาการด้านการศึกษา ด้านนโยบายและแผน และผู้บริหารการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ในทางวิชาการ และวิชาชีพ โดยสำนักวิจัยจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม และแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลงานวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่งานวิจัยสถาบัน งานนโยบายและแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

  4. ร่วมมือ ประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน

  5. ดำเนินการผลิตและพัฒนาวารสารวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผลงานเหล่านี้ให้แพร่หลายไปยังสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  6. พิทักษ์สิทธิ หน้าที่ ผดุงเกียรติและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการด้านงานวิจัย เพื่อการพัฒนาบุคลากรและมหาวิทยาลัย