the King Rama 10

ติดต่อเรา

สำนักวิจัย

อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2320-2777 ต่อ 1157
โทรสาร 0-2320-2777 ต่อ 1102

E-Mail : research@kbu.ac.th

ตารางการให้คำปรึกษาด้านวิจัยและสถิติ
ผู้ให้คำปรึกษา ความเชี่ยวชาญ วัน-เวลา *
ผศ.ดร.จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร วิจัยเชิงบริหารธุรกิจ อังคาร-พุธ 10.00-12.00 น.
ดร.นิติบดี ศุขเจริญ วิจัยพื้นฐาน จันทร์-พุธ 10.00-12.00 น.
ผศ.อัศนีย์ ทองศิลป์ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ จันทร์ 09.00-11.00 น.
พุธ 09.00-11.00 น.
อาจารย์ภาวนา เมนทะระ สถิติ/โปรแกรมทางสถิติ พุธ 13.00-15.30 น.
ศุกร์ 09.00-11.00 น.
อาจารย์ปิยวรรณ บุญเพ็ญ วิจัยพื้นฐาน
วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์
พฤหัสบดี 09.00-11.00 น.
ศุกร์ 13.00-15.30 น.

* หมายเหตุ:วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า


ส่วนงานบริหารวารสารเกษมบัณฑิต

อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2320-2777 ต่อ 1129
โทรสาร 0-2320-2777 ต่อ 1102

E-Mail : journal@kbu.ac.th