the King Rama 10

ผลงานวิจัย (ทุนภายนอก)

ปีการศึกษา 2557

งานวิจัย ผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย วันที่ได้รับทุน ดำเนินการ
การมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัยในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชุมชนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดเมตารางค์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์ (BBA) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สกว.) 9 กันยายน 2557 ระหว่างดำเนินการ