the King Rama 10

ทุนสนับสนุนการวิจัย

คุณสมบัติผู้วิจัย/หัวหน้าโครงการ
 1. อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญตรงตามสาขาที่ดำเนินการวิจัย

 3. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 4. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งได้คราวละหนึ่งโครงการ

กรอบการอุดหนุนวิจัยและเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

               มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของบุคลากร และเพื่อให้สอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกันและสอดรับกับยุทธศาสตร์การวิจัยระดับชาติ จึงได้กำหนดกรอบในการให้ทุนวิจัย โดยกำหนดกรอบวิจัยตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน ดังนี้


  ด้านที่ 1 : การกีฬา

               หมายถึง ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา และธุรกิจกีฬา รวมถึงการนำเอากีฬาและการออกกำลังกายมาเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วย

  • การออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน (เด็กและเยาวชน)
  • กีฬาอาชีพ
  • ความเป็นเลิศเพื่อการแข่งขัน
  • กีฬาและนันทนาการเพื่อมวลชน


  ด้านที่ 2 : สุขภาพ

               หมายถึง ผลงานที่ส่งเสริมสุขภาพให้กับสุขภาวะกับสังคมและชุมชนรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมสูงอายุในอนาคต ประกอบด้วยด้านโภชนาการ ด้านการออกกำลังกาย และด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม


  ด้านที่ 3 : การบิน

               หมายถึง ผลงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและอุตสาหกรรมการบินแบบครบวงจรประกอบด้วยการขนส่งทางอากาศ (Air Cargo) การบริการภาคพื้น/บนอากาศยาน (Ground Service & Inflight Service) การจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) วิศวกรการบิน/ช่างบำรุงอากาศยาน ผู้ควบคุมอากาศยาน


  ด้านที่ 4 : การพัฒนาสังคม

               หมายถึง ผลงานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ หรือมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมตามบริบทของสังคมในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นความปรองดอง ลดความเหลื่อมล้ำ การอยู่รวมกันในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม ประกอบด้วยชุมชนสังคมเข้มแข็ง สังคมสูงอายุ (Aging Society)


  ด้านที่ 5 : ผลผลิตทางวัฒนธรรม (Cultural Product)

               หมายถึง ผลงานที่ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยว โดยการนำวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วยความเป็นไทย (Thainess) วิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น


               กรอบการวิจัยนี้ ประกาศให้ใช้ในปีการศึกษา 2559 โดยมหาวิทยาลัยจะให้ความสำคัญในการพิจารณาอนุมัติและจัดสรรงบประมาณแก่เค้าโครงการวิจัยที่สอดรับหรือมีความเกี่ยวเนื่องกับกรอบงานวิจัยนี้ก่อน ทั้งนี้หากการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ไม่สอดคล้องกับจากกรอบหัวข้อการวิจัยที่กำหนด ขอให้เสนอเค้าโครงการวิจัย เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นรายโครงการ


การเสนอขอรับทุน
 1. จัดทำแบบเสนอโครงการวิจัยตามแบบของมหาวิทยาลัย และเสนอรับความเห็นชอบและการรับรองจากคณบดี/ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

 2. ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 8 ชุด มายังสำนักวิจัย

 3. คณะกรรมพิจารณาโครงการวิจัยพิจารณาโครงการวิจัย พิจารณาแล้วมีมติ

  • โครงการวิจัยสมควรปรับปรุง ให้ผู้วิจัยปรับปรุงโครงการวิจัยตามมติคณะกรรมการฯ และเสนอมายังสำนักวิจัยอีกครั้ง

  • โครงการวิจัยมีความเหมาะสม เลขานุการฯ จะนำโครงการเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารต่อไป

 4. หมายเหตุ ในกรณีที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงงานวิจัยจากแบบเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้วิจัยจะต้องทำบันทึกเสนอขออนุมัติต่อผู้อำนวยการสำนักวิจัย

เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัย
 1. เป็นโครงการวิจัยที่ตรงกับสาขาวิชาที่ผู้วิจัยมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ

 2. เป็นโครงการวิจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน

 3. เป็นโครงการวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดความก้าวหน้าในศาสตร์แต่ละสาขาวิชา

 4. เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

 5. เป็นโครงการวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสม

 6. เป็นโครงการวิจัยที่มีความเป็นไปได้ในการทำวิจัยและตามกำหนดระยะเวลา

 7. หมายเหตุ ระยะเวลาการพิจารณาโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนเป็นประจำทุกเดือน กุมภาพันธ์,เมษายน,มิถุนายน,สิงหาคม,ตุลาคม,ธันวาคม ต่อ 1 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

การขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยได้กำหนดการเบิกจ่ายเงิน ออกเป็น 3 งวด
 • งวดที่ 1 หลังจากได้รับการอนุมัติโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว

 • งวดที่ 2 เมื่อได้รายงานผลความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ตามแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย และผู้อำนวยการสำนักวิจัยได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

 • งวดที่ 3 สำหรับจัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยได้พิจารณาเห็นชอบในงานวิจัยแล้ว

การรายงานผลการวิจัย
 1. ในการดำเนินการวิจัยทุกๆ 4 เดือน ผู้วิจัยจะต้องรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการวิจัย มายังสำนักวิจัย เพื่อรายงานผลเกี่ยวกับความก้าวหน้า/ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการวิจัย

 2. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ และ/หรือดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้น ผู้วิจัยจะส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม และสรุปการวิจัยไม่เกิน 20 หน้า (รวมบรรณานุกรม) จำนวน 2 ชุด นำส่งยังสำนักวิจัย

 3. ผู้วิจัยจะต้องจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยทั้งหมดโดยละเอียด พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน