the King Rama 10

ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

    ปรัชญา
  • ขับเคลื่อนและสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยเชิงรุกและผลงานวิจัย/นวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในยุคไทยแลนด์ 4.0
    ปณิธาน
  • เป็นศูนย์กลางการสนับสนุนและเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อสังคม
    วิสัยทัศน์
  • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ